Adatvédelmi nyilatkozat

Az MANDA KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő, székhelye: 1112 Budapest, Gulyás utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-688978; adószáma: 12492390-2-43; Bejegyző cégbíróság neve: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, helyi önkormányzat nyilvántartási száma: 9993/2012, ügyiratszám: 39.490-2/2012
Elérhetőségek: MANDA KFT.

Cím: 1112 Budapest, Gulyás utca 17.
Tel: +36 30 787 0946,
E-mail: levegoparaviz@gmail.com

mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. 
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a lpv.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. 

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az adatkezelő által működtetett lpv.hu honlapon nyújtott szolgáltatások, létrejött szerződések teljesítése, visszaélések megakadályozása, az érintett ügyfelek azonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.

A kezelt személyes adatok

Az MANDA KFT. kizárólag az érintettek által az lpv.hu honlapon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton megadott alábbi személyes adatokat kezeli:
név:
lakcím/számlázási cím:
e-mail cím:
telefonszám:
szállítási cím:
adószám:

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő MANDA KFT. a megrendeléshez  kötelezően előírt adatait kezelje. 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. 

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti: 

E-mailen: levegoparaviz@gmail.com
Postai úton: 2045 Törökbálint, Kinizsi Pál u. 29.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását. 

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a szolgáltató (MANDA KFT.) illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A weboldalon (lpv.hu ) megadott adatokat harmadik személyek részére nem kerül átadásra. (Kivétel ez alól, amikor törvényi kötelezettség áll fent valamely hatósággal szemben, továbbá az  Árukereső (Online Comparison Shopping Kft és a lent felsorolt szolgáltatók.)

Az MANDA KFT. informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt.


Egyéb rendelkezések

Az MANDA KFT. nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért, pontatlan árakért. A weboldalon található árak, információk tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek ajánlatnak.

Az MANDA KFT. mint a www.lpv.hu és a hozzá kapcsolódó aloldalak üzemeltetője, ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. Cégünk az adatok biztonságáért és weboldal elérhetőségének biztosításáért a tőle elvárható módon elegedet tesz.

Az adatközlő (potenciális ügyfél) bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az MANDA KFT. (szolgáltató) munkatársához fordulhat a fenti és honlapon megtalálható elérhetőségeken keresztül.

Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az MANDA KFT.  fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az érintettek tájékoztatási kötelezettsége mellett egyoldalúan módosítsa.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH - 83306/2015

Manda Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa  üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. 
• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi  LXIII. Törvény; 
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.  törvény;    
• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;   
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;    
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény 
  Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.lpv.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. 
  Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. 
A www.lpv.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.  
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]  
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.  
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA   
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.   
HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ 
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Manda Kft. a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.   
A kezelt adatok köre: 
• Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés 
• Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása,   
• e-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés; 
• telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés 
• Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet; 
FOGALMAK 
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 
különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
hozzájárulás: az Érintett   kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
tiltakozás: az Érintett   nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 
személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége; 
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 
  
Az adatkezelés jogalapja: 
Személyes adatok jogszerűen akkor kezelhetők: 
• Ha az Érintett   hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezelje; 
• Ha a közérdeken alapuló célból elrendelik; 
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk: 
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: 
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja: 
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása. 
A kezelt adatok köre: 
• Név:  
• Cím:  
• e-mail cím:  
• telefonszám:  
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama: 
Az Adatkezelő az adatokat  
• hozzájárulásának visszavonásáig; 
• az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli;  
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk  
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja: 
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása. 
A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre: 
• Név: 
• Cím: 
• e-mail cím: 
• megvásárolt termékek köre, mennyisége, ára 
Adatkezelő a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.  
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama: 
Az Adatkezelő az Érintett   adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. 
Szállítással kapcsolatos adatkezelési információk 
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja: 
A megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.  
A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre: 
• Név:  
• Cím:  
• e-mail cím, 
• telefonszám 
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama: 
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig kezeli. 
  
Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk 
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: 
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. Törvény.  
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés célja: 
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése. 
A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre: 
• Név:  
• e-mail cím 
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés időtartama: 
Az Adatkezelő az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli. 
A webáruház a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján a Adatkezelő reklámajánlatával a Felhasználót megkeresheti a regisztráció során megadott elérhetőségek. A Felhasználó indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldésről. 
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk 
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: 
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti. 
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja: 
A Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése.  
A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre: 
• Név:  
• Cím:  
• e-mail cím:  
• jelszó:  
• telefonszám:  
Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés időtartama: 
Az Adatkezelő az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli. 
Sütik kezelése 
A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelő a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 
• az Felhasználó által használt IP cím; 
• a böngésző típusa; 
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői; 
• a látogatás időpontja; 
• a meglátogatott oldalak; 
Süti kezelés jogszabályi háttér: 
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza.  Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. 
Süti beállítás: 
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. 
A sütik célja webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem, vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.  
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 
Internet Explorer 11 http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
A honlap által használt sütik főbb jellemzői: 
 A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri a Felhasználó, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas 
 A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik a webáruházban végzett műveleteket jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről. 
Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. 
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat. 
További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemről: 
Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 
A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on. 
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során: 
• A jelszóval védett munkamenethez használt süti;  
• A bevásárlókosárhoz használt süti;  
• Biztonsági süti; 
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja. 
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.  
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.  
Közösségi média: 
A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.) Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe.  
A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.  
  
Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük 
Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó: 
Adatfeldolgozó neve: Bakonyi Péter e.v 
Székhelye: 2000 Szentendre, Hamvas Béla út 3. 
Adószám: 67114698-1-33 
Cégjegyzék szám  / Nyilvántartási szám: 43398334
Levelezési cím: 2000 Szentendre, Hamvas Béla út 3.
Adatfeldolgozás helye: 2000 Szentendre, Hamvas Béla út 3.
E-mail cím: info@hostfix.hu
Telefonszám: 06 1 234 5011, 06204744708
 

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok megismerésére nem jogosult. 
Szállítással összefüggő adatfeldolgozó:  
Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics System Hungary Kft.
Székhelye: 2351, Alsónémedi, Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44 
Cégjegyzék szám: 13-09-111755
Adatfeldolgozás helye: 2351, Alsónémedi, Európa utca 2.
E-mail cím: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265
, +36 20 890-0660
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.  
Számlázással összefüggő adatfeldolgozás: 
Adatfeldolgozó neve: NATURASOFT Magyarország Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Adószám: 13730934-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-870298
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Adatfeldolgozás helye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
E-mail cím: info@naturasoft.hu
Telefonszám: 06-1-789-0217

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett   adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. 
Számla tárolásával összefüggő adatfeldolgozás: 
Számlázással összefüggő adatfeldolgozás: 
Adatfeldolgozó neve: NATURASOFT Magyarország Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Adószám: 13730934-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-870298
Levelezési cím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Adatfeldolgozás helye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
E-mail cím: info@naturasoft.hu
Telefonszám: 06-1-789-0217
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla tárolásában. Az adatfeldolgozó az Érintett   adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. 

Hírlevél küldéssel/ Extra funkciókkak összefüggő adatfeldolgozás:
 
Adatfeldolgozó neve: M.I. Solution Kft.
Székhelye: 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.
Adószám: 14821503-2-13
Cégjegyzék szám: 13 09 185635
Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1.
Adatfeldolgozás helye: Törökbálint
E-mail cím: info@miclub.hu 
Telefonszám: 06 20/ 3628289
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatfeldolgozó tevékenysége: Az lpv.hu a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve inaktiválja a hírlevél feliratkozását.

Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett. Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója ad részletes információt.


ADATBIZTONSÁG 
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.   
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük: 
• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; 
• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
• SSL tanúsítvány; A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. 
A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti: 
E-mailen: info@lpv.hu 
Postai úton: 1112 Budapest, Gulyás utca 17.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett   hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett   kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett   személyazonosságát. 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett   elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett   azt másként kéri. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett   kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett   panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog 
A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni 
Hozzáférési jog 
Az Érintett   jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett   rendelkezésére bocsátani. Az Érintett   által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett   elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  
A helyesbítéshez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
A törléshez való jog 
Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja 
• az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték. 
Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett   adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az Érintett   jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül  
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez. 
Az adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett   jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 
Automatizált adatkezelés 
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené. 
Tiltakozáshoz való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett   érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő köteles tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:  
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adatival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget egyikén: 
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 


Amennyiben pdf formátumban szeretné letölteni a dokumentumot, akkor azt ide kattintva tudja megtenni: Adatvédelmi nyilatkozat pdf.